Yhdistyssäännöt

Suomen Hevosurheilumuseoyhdistys r.y. säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Hevosurheilumuseoyhdistys ry ja sen kotipaikka on Ypäjän kunta.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:
– taltioida, tutkia ja asettaa näytteille kaikkea Suomen hevosurheiluun liittyvää materiaalia. Materiaali luetteloidaan ja selvitetään esineiden ja asioiden taustatiedot hyvää museointitapaa noudattaen.
– jakaa tietoa Suomen hevosurheilusta, erityisesti sen historiasta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa museotoimintaa voittoa tuottamatta, järjestää koulutus-, valistus, ja tiedotustilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä testamentteja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenilleen liiketaloudellista voittoa.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Lisäksi yhdistyksellä on mahdollisuus periä varsinaisilta jäseniltä tarvittaessa ylimääräinen, enintään kaksinkertainen jäsenmaksu. Mahdollisuuden käyttämisestä ja ylimääräisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen johtokunta.

6§ Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa sen johtokunta, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään puolet johtokunnasta puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen johtokunnan jäsenen kanssa.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa johtokunnalle lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä viimeistään 31.3. mennessä. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Ylimääräinen vuosikokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta sähköpostikirjeellä kaikille yhdistyksen jäsenille.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja tarvittaessa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– hyväksytään kokouksen työjärjestys
– esitetään tilinpäätös, johtokunnan laatima vuosikertomus, ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
– vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
– vahvistetaan johtokunnan jäsenten lukumäärä ja valitaan johtokunnan jäsenet
– valitaan yhdistykselle vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa sekä varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen kokoelmat luovutetaan Suomen Urheilumuseosäätiölle tai sen nimeämälle taholle. Omistusoikeuden omaavat saavat lainaamansa materiaalit takaisin. Yhdistyksen varat luovutetaan yhdistyksen kotipaikkakunnan hevosurheilun tukemiseen viimeisen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.